بازاریابی حرفه‌ای بیمه: اصول و کاربردها (با رویکرد صنعت بیمه ایران)

رویکرد بازاریابی مناسب صنعت بیمه که مورد بحث این کتاب می‌باشد، بازاریابی رابطه‌ای است. در این کتاب تلاش داریم بسته‌ سفارشی از بازاریابی رابطه‌ای

ادامه
صفحه 1 از 11