آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسائل

کتاب حاضر را می‌توان ماخذی جامع برای تدریس فرآیند حل خلاق مسائل اسبورن – پارنز دانست. سطح مطالب دارای پیچیدگی زیادی نمی‌باشد و به

ادامه
صفحه 1 از 11